Update coronavirus 28 maart 2020

Gemeente,

De impact van het coronavirus wordt steeds duidelijker, de zorgen steeds groter en ons hart steeds bezwaarder. Laten wij naar elkaar omzien en onze nood en zorgen steeds bij de Heere brengen. Laten wij met elkaar beseffen dat ons leven in de hand van de Heere is. God is ons een Toevlucht en Sterkte (Psalm 46 vers 2a).

Aanwezigheid bij kerkdiensten
Bij de kerkdiensten in ons kerkgebouw zullen alleen nog maar de dominee, de ouderling van dienst, de organist, de koster en de geluidstechnicus aanwezig zijn.

Kerkdiensten gezamenlijk met Gereformeerde Gemeente Dordrecht
Voor zover de kerkenraad dat heeft kunnen nagaan, zijn de gezamenlijke kerkdiensten met de Gereformeerde Gemeente van Dordrecht van zondag 22 maart goed verlopen. De kerkenraad heeft voor de komende periode (tot 1 juni) daarom het volgende besloten:
-De leesdiensten en de reeds geplande diensten waarin dominee W.A. Zondag zou voorgaan, worden samen met de Gereformeerde Gemeente van Dordrecht gehouden.
-In het geval wij leesdienst hebben en dominee W.A. Zondag niet in de Gereformeerde Gemeente van Dordrecht voorgaat maar elders, is er bij ons wel leesdienst.

Vergaderingen kerkenraad
Tot 1 juni vinden er geen reguliere kerkenraadsvergaderingen plaats. De 1e en 2e voorzitter en 1e en 2e scriba overleggen wekelijks via videoverbinding. Indien aan de orde worden voorstellen schriftelijk ter besluitvorming aan de gehele kerkenraad voorgelegd.

Belijdeniscatechisatie
De heer L.N. Rottier gaat op woensdagavond na afloop van de gebedsbijeenkomst digitaal aan de slag met de belijdeniscatechisanten. Op deze manier blijft het onderlinge contact in stand. Te zijner tijd zal worden bezien wanneer de belijdenisdienst gehouden kan worden.

Gebedsbijeenkomst via livestream
We willen u/jou nogmaals wijzen op de gebedsbijeenkomst die via de livestream van onze kerk wordt uitgezonden op woensdagavond vanaf 20.00 uur. Gebed voor de concrete noden uit de gemeente, voor de regering en voor ons land is zo belangrijk. God Zelf roept er ons toe op: “En roep Mij aan in den dag der benauwdheid; Ik zal er u uithelpen, en gij zult Mij eren.” (Psalm 50 vers 15).

G.C. Verhoeks, namens de kerkenraad

Implemented by GJdeBruijn