Update coronavirus

Als kerkelijke gemeente proberen we met een mix van voorzichtigheid en wijsheid de ontwikkelingen op coronagebied te volgen. We realiseren ons dat er in onze gemeente mensen zijn die vatbaar/kwetsbaar voor soortgelijke virussen zijn óf omgaan met kwetsbare mensen. Dit maakt ons extra voorzichtig. De volgende informatie willen we u/jullie doen toekomen. Als er nieuwe informatie is, zullen we deze op de website plaatsen.
- de komende kerkdiensten worden onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad via livestream uitgezonden.
- tot nadere informatie zal er geen enkele kerkelijke activiteit in het kerkgebouw en daarbuiten plaatsvinden.
- ook de huis- en pastorale bezoeken vinden geen doorgang.
- in ernstige pastorale situaties geldt voor de kerkenraad maatwerk. Er zijn namelijk situaties waarin wél pastorale hulp nodig is.
- aanstaande zondag als ds. W.A. Zondag zal voorgaan, wordt de dienst via de livestream vanuit Dordrecht uitgezonden. Het is dan een gezamenlijke dienst onder verantwoordelijkheid van beide kerkenraden. Op deze website komt te staan hoe dit precies gaat.

- alle eerder genoemde adviezen blijven onverminderd van kracht:
  • handen frequent wassen (voor en na kerktijd, voor en na toiletgang, etc.)
  • niet hoesten/niesen richting anderen, doe dit in elleboogplooi
  • gebruik papieren zakdoekjes en gebruik deze eenmalig
  • geen handen te schudden
  • vermijdt zo veel als mogelijk is, sociale contacten.

Gebed Covid19 Coronavirus
In verband met de ernstige situatie rond het coronavirus zullen met ingang van as. woensdag 18 maart wekelijks één of twee ouderlingen een gebedsbijeenkomst voorbereiden die uitgezonden wordt via de livestream van onze kerk. Om 20.00 uur wordt begonnen met het luisteren naar een psalm die (af)gespeeld wordt. Vervolgens wordt een Schriftgedeelte gelezen en een meditatie daarover gehouden. Daarna worden de concrete noden uit de gemeente, van regering, land en volk, in het gebed opgedragen aan de Heere. Er wordt afgesloten door opnieuw een psalm of klassiek kerklied te spelen.

Collecten
Door de andere vorm van de kerkdiensten is het niet mogelijk te collecteren. Wij vragen u uw gaven voor de dienst van de Heere over te maken op de rekeningnummers die in het colofon van de Schakel en in de brief van de kerkenraad staan. Vriendelijk maar dringend verzoek: graag afzonderlijk, dus gescheiden uw collecte overmaken: 1x t.b.v. diaconie en 1x t.b.v. de kerk incl. onderhoud. Om administratieve redenen het liefst zo veel mogelijk uw bedrag in één keer doneren voor de komende maand. Voor alle duidelijkheid, geef ik hier nog een keer de nummers door:
t.b.v. diaconie op: NL82 RABO 0308 8459 00 t.n.v. diaconie Ger. Gem. Bodegraven
t.b.v. de kerk en onderhoud op: NL24 RABO 0308 8603 30 t.n.v. Ger. Gem. Bodegraven

A.A. van der Schans, namens de kerkenraad

Implemented by GJdeBruijn