Bodegraven, 13 maart  2020

Onderwerp: Maatregelen van onze kerkelijke gemeente i.v.m. het coronavirus

 

Gemeente,

De ontwikkelingen rond het coronavirus geven veel zorg, ook in onze gemeente. Op 12 maart heeft de overheid besloten dat bijeenkomsten met meer dan 100 bezoekers in verband met het virus geen doorgang kunnen vinden. Dit heeft grote gevolgen voor de  zondagse erediensten en andere kerkelijke activiteiten. Door middel van deze brief informeren wij u over de besluiten die de kerkenraad aangaande dit onderwerp genomen heeft.

 

Kerkdiensten

De kerkenraad heeft besloten de aanstaande kerkdiensten wel te laten doorgaan, maar in een andere vorm. Er wordt een kerkdienst gehouden die u thuis kunt volgen. Via een geïnstalleerde webcam is de kerkdienst niet alleen te beluisteren, maar ook in beeld te volgen via internet. Wij willen u vragen niet naar het kerkgebouw te komen, maar via internet of de kerktelefoon de kerkdienst te volgen. Omdat de aangepaste diensten in het kerkgebouw officiële erediensten zijn, zullen er wel kerkenraadsleden bij de diensten aanwezig zijn. In het geval u niet beschikt over internet of een kerktelefoon kunt u de kerkdienst fysiek bijwonen in ons kerkgebouw. De groep die in de kerk samenkomt mag echter niet groter zijn dan 100 personen. Voorgaande besluit geldt tot nader order voor alle zondagse kerkdiensten. U zult begrijpen dat de viering van het Heilig Avondmaal niet doorgaat. Ook de weekdienst van DV 19 maart gaat niet door.

Door de genoemde vorm van de kerkdiensten is het niet mogelijk te collecteren. Wij vragen u uw gaven voor de dienst van de Heere over te maken op de volgende rekeningnummers:

Diaconie: IBAN: NL82 RABO 0308 8459 00 t.n.v. diaconie Ger. Gem. Bodegraven.

Kerk:  IBAN: NL24 RABO 0308 8603 30 t.n.v. Ger. Gem. Bodegraven.

 

Overige activiteiten

In het algemeen geldt dat de kerkenraad in deze zorgen een mix van voorzichtigheid en wijsheid zoekt. Vooralsnog zullen de catechisatielessen wel doorgaan. En zo lang de scholen voor basis- en voortgezet onderwijs openblijven, kunnen verenigingen bijeenkomen. Wel is besloten de zondagschoolbijeenkomsten niet door te laten gaan.

 

Blijvende maatregelen

- Voor alle activiteiten geldt: blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd in dat geval sociaal concact.
- Voor kwetsbare personen (bijvoorbeeld ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd grote gezelschappen en bijeenkomsten.
- In het algemeen wordt u dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.

 

Informatievoorziening komende tijd

De komende tijd zal de kerkenraad eventuele nieuwe maatregelen communiceren via de website van onze gemeente. Wij willen u vragen om de website goed in de gaten te houden.

 

Het belangrijkste

Laten wij met elkaar beseffen dat ons leven in de hand van de Heere is. We denken aan de tekst uit de preek van biddagavond, 2 Samuël 24 vers 14a: “Toen zeide David tot Gad: Mij is zeer bange; laat ons toch in de hand des HEEREN vallen, want Zijn barmhartigheden zijn vele”. Laat deze roepstem ook tot verootmoediging en schuldbelijdenis zijn. Laat het ook ons gemeenschappelijk gebed zijn of de Heere het coronavirus een halt wil toeroepen en of de besluiten die de kerkenraad heeft moeten nemen de loop van het Evangelie niet zullen verhinderen en tot zegen mogen zijn.

 

Vragen

U kunt voor vragen altijd bij de kerkenraad terecht. Mail, app of bel gerust de scriba’s of andere kerkenraadsleden.

A.A. van der Schans, tschans@solcon.nl 06-42667942

G.C. Verhoeks, gerroldverhoeks@outlook.com 06-43796939

 

Ontvang de hartelijke groeten van uw kerkenraad.

 

Implemented by GJdeBruijn