Zondagmiddag 1 september 

HC Zondag 5: vraag en antwoord 12 t/m 15.

Thema: Verlossing:
1) Noodzakelijk
2) Onmogelijk
3) Mogelijk

Liturgie:
Psalm 147: 1, 2
Psalm 147: 4
Lezen: Mattheus 26: 36-56
Psalm 43: 1, 2, 3
Psalm 43: 4, 5
Psalm 119: 88

Citaat:
'Maar Christus is het meest beminnelijk, het schoonst en het heerlijkst voor de ziel van een gelovende zondaar, wanneer Hij wordt voorgesteld in Zijn sterven, waarin Hij de zonde verzoent en zondaren vrede schenkt. Dan draagt Hij onze ongerechtigheden, schenkt Hij genoegdoening aan de toorn van God en de vloek van de wet, om ons hart te bewegen tot geloof en liefde'. John Owen.

Leestips:
- Psalm 40
- Jesaja 9
- Rom. 3: 9-31

Gespreksvragen:
1. 'Verlossing! Dat is een woord met een gouden klank' schrijft ds. H.
Veldkamp. Herkent u/herken jij dat?

2. In Zondag 5 van de HC wordt gesproken van Gods gerechtigheid. Wat
betekent het woord ‘gerechtigheid’? Wat is – zoals Luther dat in de ‘toren’
mocht gaan zien – het verschil tussen ‘eisende gerechtigheid’ en
‘schenkende gerechtigheid’?

3. In andere godsdiensten (Boedhisme, Hindoeisme, Islam, Jodendom)
moet een mens zichzelf verlossen door ‘zijn best te doen’. In HC 5 zien we
ook iets van de worsteling van een christen. Leg dat eens uit.

4. Over Abraham lezen wij in Genesis 15:6: “En hij geloofde in den HEERE;
en Hij rekende het hem tot gerechtigheid”. Heeft Abraham dan toch door
eigen gerechtigheid de zaligheid verdiend? Lees de kanttekeningen of een
verklaring hierop na.

5. Vaak wordt een vers uit het lied van Hieronymus van Alphen geciteerd.
Eigen krachten te verachten
wordt in Jezus’ school geleerd.
Lust en zinnen t’ overwinnen
past een ziel die daar verkeert.
Wat wordt hiermee bedoeld? Waarom past dit vers ook bij HC Zondag 5?

6. Lees het citaat van John Owen eens. Herkent u/herken jij dat? Welk vers
van Jesaja 53 vindt u het meest passend bij deze gedachte?

7. Volgens de HC is er geen schepsel dat voor de zonden kan betalen. Maar
waarom moesten er dan zoveel dieren worden geofferd tot aan de komst
van Christus? Wat zegt Psalm 40 hierover?

8. Waarom moest Christus ook waarachtig God zijn om de straf te kunnen
dragen? En waarom ook waarachtig mens?

 

 

Implemented by GJdeBruijn