Zondagavond 5 mei 2019 

 

HC Zondag 50. De vierde bede: om dagelijks brood

Vraag 125: Welke is de vierde bede?

Antwoord: Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is: Wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat Gij de enige Oorsprong alles goeds zijt, en dat noch onze zorg en arbeid, noch Uw gaven, zonder Uw zegen ons gedijen, en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op U alleen stellen.

 

Thema: Daar God, voor hen bezorgd, in hunne noden…” (Psalm 78: 12):

1) Bidden om dagelijks brood

2) Erkennen van de Levensbron

3) Leren: “Niet bij brood alleen”

 

Liturgie:

Psalm 68: 11

Psalm 68: 16

Lezen: Psalm 78: 1-28

Psalm 78: 12, 13, 14

Psalm 105: 22, 23, 24

Gebed des Heeren 1, 5

 

Leestip:

Exodus 16 (manna in de woestijn)

Psalm 78 (gedenken van de voeding in de woestijn)

Lukas 16: 19-31 (Lazarus en de ‘rijke’ man)

 

Citaat: “U bent altijd aan het werk en toch bent U altijd rustig. U verzamelt en U hebt niets nodig. U draagt, vervult en beschermt. U schept, draagt en voltooit. U zoekt, ook al bent U niets kwijt geraakt”. Augustinus.

 

Belijdenis: Catechismus van Geneve (1545). Vraag 276:

“Predikant: Waarom vraag je God of Hij je voedsel geeft, waar Hij immers beveelt het met het werk van onze handen te verdienen?

Kind: Hoewel wij moeten werken voor ons levensonderhoud, is het toch zo dat niet onze arbeid, bekwaamheid en ijver ons voeden, maar dat alleen Gods zegen, die op onze handen en ons werk rust om het te doen gedijen, dit doet. En bovendien moeten wij betrijpen dat het niet de spijzen zijn die ons voeden, al hebben wij ze nog zo gemakkelijk tot onze beschikking, maar alleen de kracht van de Heere, die er als een instrument gebruik van maakt”.

 

Gespreksvragen:

1. In het  ‘Onze Vader’ komt de bede ‘vergeef ons onze schulden’ na de bede ‘ geef ons heden ons heden dagelijks brood’. Is dat niet merkwaardig? Zou de volgorde niet andersom moeten zijn? Moet de bede om ‘dagelijks brood’ worden ‘vergeestelijkt’ (in die zin dat het gaat om het eten van het levende Brood, zie Johannes 6 vers 27)?

2. Geef commentaar op de volgende stelling: “Uit de woorden ‘geef’ blijkt dat een mens recht heeft op onderhouding van zijn lichaam. God moet het dus wel geven”… Wat lezen we hierover trouwens in de Catechismus van Geneve (door Calvijn opgesteld), zie boven?

3. In de vierde bede gaat het om het ‘heden’. Wat betekent dat dan voor  morgen, overmorgen, volgende week, volgende maand, volgend jaar? Leg eens een verband met Exodus 16 (dat gaat over het manna, zie leestip). De Catechismus van Geneve belijdt hierover het volgende: “Om ons eraan te herinneren dat wij tevreden moeten zijn en niet meer moeten begeren dan noodzakelijk vereist is” (antwoord op vraag 278).

4. In het rijke westen hebben we supermarkten vol levensmiddelen en ziekenhuizen/apotheken vol geneesmiddelen. Overdenk in dit verband hetgeen we hierover in de Catechismus van Geneve lezen. Vraag 279. Predikant: “Waar dit gebed voor allen gemeenschappelijk dient, hoe kunnen de rijken die overvloedig over levensmiddelen en goederen voor lange tijd beschikken en dan toch bidden voor een dag? Kind: “Zowel rijken als armen moeten begrijpen dat alles wat zij bezitten hun in niets baat kan brengen, tenzij de Heere hun er het gebruik van geeft en Hij door zijn genade zorgt dat het hun tot voordeel strekt. Dus, wat wij ook bezitten, wij hebben niets behalve voorzover Hij het ons schenkt”.

5. Wat is het verband tussen de vierde bede en Psalm 78?

6. De vierde bede gaat over ‘ons dagelijks brood’. Waarom ‘ons’  en niet  ‘mijn’ brood? In de Catechismus van Geneve lezen we hierover: “

7. Wat zijn de twee vruchten van de bede om ons dagelijks brood volgens het antwoord op vraag 125? Leg daarbij eens een verband met Psalm 127 vers 2: “Het is tevergeefs dat gijlieden vroeg opstaat, laat opblijft, eet brood der smarten; het is alzo, dat Hij het Zijn beminde als in den slaap geeft”.

8. Wat heeft de vierde bede te zeggen over de geschiedenis van de verzoeking van Jezus in de woestijn om van stenen broden te maken (Matt. 4: 2-4)?

9. Noem eens twee geschiedenissen uit de bijbel waaruit blijkt dat mensen wat betreft het voedsel geen vertrouwen in God stelde en daarin beschaamd zijn uitgekomen.

10. Lees eens de geschiedenis van ‘de rijke man en Lazarus’ (Lukas 16: 19-31, zie leestip). Wat heeft deze geschiedenis te zeggen over de vierde bede?

 

Voor de jongste kinderen:

1. Als je bidt: ‘Heere zegen deze spijze’. Wat bedoel je dan?

2. Is het nodig om te bidden om ‘ons dagelijks brood’. Het koren groeit toch ‘gewoon’ op het land, het graan wordt toch ‘gewoon’ geoogst en de bakkers maken er toch ‘gewoon’ brood van?

3. Bij het bidden om ‘dagelijks brood’ gaat het niet alleen om je boterhammen.  Om welke andere dingen in je leven vraag je dan?

4. Waarom maakte de Heere Jezus in de woestijn geen brood van de stenen? Welk antwoord is juist? Antwoord: a) dat kon Hij niet, want een steen kan geen brood worden, b) dat wilde Hij niet voor Zichzelf doen, c) dat is voor ons een raadsel.

5. Zou je het volgende kunnen zingen?

Geef heden ons ons daag'lijks brood;
Betoon Uw trouwe zorg in nood;
Gij weet, wat elk op aard' behoev';
Dat ons dan geen gebrek bedroev';
Dat nooit Uw zegen van ons wijk',
Die maakt alleen ons blij en rijk. 

 

 

 

Implemented by GJdeBruijn