Zondagmiddag 17 maart 2019 (voorbereiding)

 

Tekst: Johannes 11: 49-52

49 En een uit hen, namelijk Kájafas, die deszelven jaars hogepriester was, zeide tot hen: Gij verstaat niets;

50 En gij overlegt niet dat het ons nut is, dat één Mens sterve voor het volk, en het gehele volk niet verloren ga.

51 En dit zeide hij niet uit zichzelven; maar zijnde hogepriester deszelven jaars, profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk;

52 En niet alleen voor dat volk, maar opdat Hij ook de kinderen Gods die verstrooid waren, tot één zou vergaderen.

 

Thema: De les van 'Eén voor allen':

1. Profetie van Kajafas

2. Vervulling door Jezus

3. Voor 'het gehele volk'

 

Liturgie:

Psalm 40: 1

Psalm 40: 2

Lezen: Johannes 11: 45-57

Psalm 32: 1 (na lezing deel 1 ‘Formulier’)

Psalm 32: 2, 3

Psalm 40: 3, 4

Psalm 103: 2

 

Leestip:

Lukas 18: 31-43 (aankondiging lijden Jezus)/ Johannes 11: 1-44 (proloog)/Openbaring 5 (vervulling profetie

           

Citaat:

“Als u nu eens op de voorzegging, die Jezus van Zijn lijden heeft gedaan, het oog werpt. O, heeft Jezus het waard geacht ons dat te voorzeggen, laat het ons ook waard achten dit dikwijls te overwegen”. A. Hellenbroek, Kruistriomf van Vorst Messias.

 

Geloofsbelijdenis: NGB art. 26b:

“(…) Maar deze Middelaar, Dien de Vader ons heeft gegeven tussen Zich en ons, moet ons door Zijn grootheid niet verschrikken, om ons een ander, naar ons goeddunken, te doen zoeken. Want er is niemand, noch in den hemel, noch op de aarde, onder de schepselen, die ons liever heeft dan Jezus Christus; Dewelke, hoewel Hij in de gestaltenis Gods was, nochtans Zichzelven vernietigd heeft, aangenomen hebbende de gestaltenis eens mensen en eens dienstknechts voor ons, en is in alles Zijn broederen gelijk geworden. Indien wij nu een anderen middelaar zoeken moesten, die ons goedgunstig ware, wien zouden wij kunnen vinden die ons meer beminde dan Hij Die Zijn leven voor ons gelaten heeft, ook toen wij Zijn vijanden waren? (…)”.

 

Gespreksvragen:

1. De opwekking van Lazarus heeft verschillende uitwerkingen. Welke drie zien we in het tekstgedeelte?

2. Het Sanhedrin vindt de opwekking van Lazarus een zeer verontrustende zaak. Waarom?

3. Wie was Kajafas en waarom was hij de hogepriester? Was dat niet Annas (Hand. 4:6, Lukas 3:2)?

4. Wat bedoelde Kajafas met zijn uitspraak?

5. Waarom was de uitspraak van Kajafas een profetie die hij door de Geest heeft gesproken?

6. Waarom kunnen wij niet zeggen: “Jezus is voor alle mensen gestorven”? Lees en vergelijk Dordtse Leerregels hoofdstuk 2, art. 3:

3. Deze dood van den Zone Gods is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonden; van oneindige kracht en waardigheid, overvloediglijk genoegzaam tot verzoening van de zonden der ganse wereld.

Met art. 8:

8. Want dit is geweest de gans vrije raad, de genadige wil en het voornemen van God den Vader, dat de levendmakende en zaligmakende kracht van den dierbaren dood Zijns Zoons zich uitstrekken zou tot alle uitverkorenen, om die alleen met het rechtvaardigmakend geloof te begiftigen, en door ditzelve onfeilbaar tot de zaligheid te brengen; dat is: God heeft gewild, dat Christus door het bloed Zijns kruises (waarmede Hij het nieuwe verbond bevestigd heeft), uit alle volken, stammen, geslachten en tongen, diegenen allen, en die alleen, krachtiglijk zou verlossen, die van eeuwigheid tot de zaligheid verkoren, en van den Vader Hem gegeven zijn; hen zou begiftigen met het geloof, hetwelk Hij hun, gelijk ook andere zaligmakende gaven des Heiligen Geestes, door Zijn dood heeft verworven; en hen van al hun zonden, zowel de aangeborene als de werkelijke, zowel na als vóór het geloof begaan, door Zijn bloed zou reinigen, tot het einde toe getrouwelijk bewaren, en ten laatste zonder enige vlek en rimpel heerlijk voor Zich
stellen.

Wat valt u op?

7. Jezus zal ook Zijn volk bijeen vergaderen (vers 52). De Kanttekenaren verwijzen naar Joh. 10:16 en Ef. 2:14. Zoek deze teksten eens op.

8. Overdenk het citaat van Hellenbroek eens. Denkt u veel aan het lijden van Christus? Waarom is dat een nuttige ‘oefening’?

 

Voor de jongste kinderen:

1. Waarom zijn de leden van het Sanhedrin zo boos op Jezus?

2. Kajafas was a) de hogepriester, b) een schriftgeleerde, c) een koning, d) een burgemeester. Welke is juist?

3. Wat bedoelde Kajafas met de opmerking: ‘het is beter dat er een persoon gaat sterven dan dat alle mensen gaan sterven’?

4. De Heere Jezus is gestorven voor veel mensen. Voor iedereen op deze wereld? Waarom is dat niet zo?

5. Waarom is de Heere Jezus niet gestorven voor Judas?

6. Geloof jij dat de Heere Jezus ook voor jou aan het kruis is gehangen?

Implemented by GJdeBruijn