Zondagmiddag 17 november 2019

HC Zondag 9
Thema: Het Vaderschap van God:
1) Vader van de schepping
2) Vader van Christus
3) Vader van Zijn kinderen

Liturgie:
Psalm 25: 3, 4
Psalm 33: 11
Lezen: 1 Johannes 3
Psalm 103: 5, 6, 7
Psalm 6: 1, 2, 3
Psalm 103: 7

Citaat: “Een man die kinderen heeft, heeft deze liever dan al zijn goederen en knechten. Zo acht God de armste, onwaardigste gelovige ziel hoger dan al Zijn huisraad, meer dan de hemel en de aarde, en al de heerlijkheid daarvan. Hij acht ze meer dan alle koningen en alle groten van de wereld.” Isaac Ambrosius, De eerste, middelste en laatste dingen, 1660.

Geloofsbelijdenis: art. 12a NGB:
Wij geloven dat de Vader door Zijn Woord, dat is door Zijn Zoon, den hemel, de aarde en alle schepselen uit niet heeft geschapen, wanneer het Hem heeft goedgedacht, aan een iegelijk schepsel zijn wezen, gestalte en gedaante, en onderscheidene ambten gevende, om zijn Schepper te dienen. Dat Hij ze ook nu alle onderhoudt en regeert naar Zijn eeuwige voorzienigheid en door Zijn oneindige kracht, om den mens te dienen, teneinde de mens zijn God diene.

Leestip:
Psalm 104 (Gods onderhouding)
Spreuken 8: 23-36 (Kindschap van Christus)
Mattheus 10: 16-42 (bezorgd zijn)

Gespreksvragen:
1. Lees eens de Nederlandse Geloofsbelijdenis art. 2. Wat wil kunnen wij over de schepping leren van God?
2. Geef eens enkel voorbeelden uit het ‘boek der natuur’ die aantonen dat God er is? Welk voorbeeld gaf de natuurkundige Einstein aan zijn studenten om aan te tonen dat God almachtig is?
3. Als God de Schepper van hemel en aarde is. Wie heeft God dan geschapen? Lees in dit verband eens Psalm 90 vers 2 en NGB art. 1.
4. Op welke manier riep God Zijn kind Job ter verantwoording? Wat heeft ons dat te zeggen?
5. God is de Vader van Christus. Vanaf welk moment was dat? Lees in dit verband eens Spreuken 8 (vanaf vers 23).
6. God is de Vader van de Heere Jezus. Tevens is Hij ook de Vader van allen die het zaligmakende geloof in Christus hebben. Toch is er verschil tussen het kindschap van Christus en dat van de christen. Wat is het verschil?
7. Hoe kan u weten dat u een kind van God bent? Lees hierover eens Dordtse Leerregels hoofdstuk 1, art. 12:
"Van deze hun eeuwige en onveranderlijke verkiezing tot zaligheid worden de uitverkorenen te zijner tijd verzekerd; hoewel bij onderscheiden trappen en met ongelijke mate; niet als zij Gods verborgenheden en diepten nieuwsgierig doorzoeken, maar als zij de onfeilbare vruchten der verkiezing in zichzelf met een geestelijke blijdschap en heilige vermaking waarnemen; vruchten die in Gods Woord worden aangewezen, zoals: het ware geloof in Christus, kinderlijke vreze Gods, droefheid die naar God is over de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid."
8. Gods kinderen moeten vertrouwen op de Vaderlijke zorg van de Heere. Maar er zijn toch van Gods kinderen die gebrek lijden (denk aan de vervolgde christenen). Hoe moeten wij dat zien?

Voor de jongste kinderen:
1. God de Vader is de S………………….. van hemel en aarde. Wat moet op de stippellijn staan?
2. God de Vader heeft één Zoon, dat is de H……………… J……………….
3. Wie gelooft dat de Heere Jezus zijn Zaligmaker is, kan zeggen dat God zijn of haar V………………… is.
4. Wat klopt er niet aan de volgende zin? “De Heere laat Zijn kinderen soms erg lijden, dus kan Hij geen lieve Vader zijn”.
5. Maarten Luther had een heel lieve dochter, Magdalena. Toen zij op 13-jarige leeftijd ging sterven zei ze: ‘papa ik ga naar mijn Vader in de hemel’. Ze was helemaal niet bang voor de Heere. En jij?

 

 

Implemented by GJdeBruijn